KOOPERATİF GENEL KURULLARININ ERTELENMESİ

01 Nisan 2021

KOOPERATİF GENEL KURULLARININ ERTELENMESİ
 

Covid-19 yayılım hızının arttığı bugünlerde kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, Bakanlık Makamının 21.09.2020 tarihli ve 57553761 Sayılı Onayı  ile, 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihine kadar ertelenmiş, ertelenen genel kurulların bu tarihten itibaren üç ay içinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürülüğü'nün 02/10/2020 tarih ve 89780865-153-E.16228 sayılı yazıları neticesindende01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafındandüzenlenecek ve oluşacak kalabalıklar nedeniyle fiziki mesafe kuralının korunmasının mümkün olmadığı etkinliklerin düzenlenecek ve oluşacak kalabalıklar nedeniyle fiziki mesafe kuralının
korunmasının mümkün olmadığı etkinliklerin (genel kurul, geniş katılımlı toplantılar, seminer vb.)ertelenmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Ancak Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.11.2020  tarihin ve Z-89780865-153-19961 sayılı yazıları ile Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlğü'nün 07.12.2020 tarih ve 
00059576537 sayılı yazısı ile Virüsün yayılma hızında görülen artışın ardından özellikle çok ortaklı ve 65 yaş üzerindeki ortak sayısı fazla olan kooperatiflerin yönetici ve ortaklarından fiili imkânsızlıklar nedeniyle Genel Kurul toplantılarının tekrar ertelenmesi yönünde çok sayıda başvuru alınmıştır. Bu doğrultuda virüs yayılım hızının arttığı bugünlerde kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, Bakanlık Makamının 04.12.2020 tarihli Onayı ile, 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları 31.01.2021 tarihine kadar ertelenmiş, ertelenen genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren üç ay içinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, 01/03/2021 tarihinde "yeni kontrollü normalleşme süreci"ne dair temel usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu açıklamalara istinaden İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan 02/03/2021 tarihli Genelge'de kooperatif genel kurullarının toplanmasına ilişkin düzenlenmelere de yer verilmiştir. Son olarak Bakanlığımız yetki alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantıları hakkında Bakanlık Makamının 11/03/2021 tarihli Onayı alınmıştır. 
Bu çerçevede, 
- Kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarının kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçebilmek amacıyla 30/04/2021 sonrasına ertelenmesi, 
- Ertelenen olağan genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde (31/07/2021 tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi,
- Bu süre içerisinde Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının belirlediği kurallara uymak şartıyla sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı yapan organda olmak üzere, ilin toplantı tarihinde "çok yüksek riskli" grupta yer almaması ve toplantıya ilgili Valilikçe izin verilmesi halinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılabilmesi,
sağlanmıştır. 

 

Tüm Kamuoyuna duyurulur. 12.03.2021